Klachtenregeling

Ons doel is u zo goed en snel mogelijk te helpen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de door ons verleende behandeling of andere zaken dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Klagen en zeker een officiële klacht indienen wordt vaak als negatief gezien. Toch willen wij u verzoeken om uw klachten kenbaar te maken. In de eerste plaats om uw ontevredenheid weg te nemen en in de tweede plaats om onze dienstverlening te verbeteren. U en andere cliënten kunnen daar baat bij hebben in de toekomst.

Indienen van de klacht bij de praktijk

De klager wendt zich bij voorkeur tot de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen op wie de klacht betrekking heeft om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen. Indien overleg tussen de klager en de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen niet heeft geresulteerd in een oplossing van de klacht, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Indien de klager betreffende zijn klacht geen overleg wenst met de fysiotherapeut of in de praktijk van de fysiotherapeut voor hem werkzame personen tegen wie zijn klacht zich richt, kan hij zijn klacht rechtstreeks bij de klachtencommissie indienen.

Indienen van een klacht bij de klachtencommissie

De klager dient de klacht bij voorkeur schriftelijk en ondertekend in onder vermelding van zijn naam (bij vertegenwoordiging tevens de naam van de client/patient). De klacht vermeldt:

  • de datum
  • degene die wordt aangeklaagd
  • de feiten of de handeling waarover wordt geklaagd
  • een omschrijving van hetgene zich heeft voorgedaan
  • zo nodig een toelichting op een of meer van bovengenoemde punten.

In geval van vertegenwoordiging van de meerderjarige client/patient vraagt klachtencommissie de vertegenwoordiger om een schriftelijke verklaring waaruit diens machtiging tot vertegenwoordiging blijkt.

Een klacht wordt ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie. De klager kan zich bij het indienen van een klacht door derden laten bijstaan. De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe geëigende (externe) instantie, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het regionaal Medisch Tuchtcollege, de burgerlijke rechter, de administratieve rechter of de strafrechter. De klachtencommissie behandelt geen schadeclaims en doet geen uitspraak over de (juridische) aansprakelijkheid. De klachtencommissie neemt dat gedeelte van de klacht in behandeling dat geen betrekking heeft op een schadeclaim.

 

Locaties Fysiotherapie Leeuwarden

Gezondheidscentrum Nijlân
Nijlânsdyk 122 | 8931 GN Leeuwarden

My Healthclub Zaailand
Zaailand 76-80 | 8911 BM Leeuwarden

My Healthclub Kalverdijkje
Kalverdijkje 76-D | 8924 JJ Leeuwarden

Telefoon: 058-2800933 | E-mail: info@fysiotherapieleeuwarden.nl