Klachtenregeling


Ons doel is om u zo goed én snel mogelijk te helpen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de door ons verleende behandeling of andere zaken dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Wij willen graag dat u uw klachten kenbaar maakt. In de eerste plaats om uw ontevredenheid weg te nemen en daarnaast om onze dienstverlening te verbeteren.


Een klacht indienen bij de praktijk
De klager wendt zich bij voorkeur tot de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen op wie de klacht betrekking heeft om te trachten om op deze wijze tot een oplossing te komen. Binnen Fysiotherapie Leeuwarden hebben wij ook een klachtenfunctionaris in de naam van Lies Esser. De klachtenfunctionaris wil u begeleiden in het proces om uw klacht kenbaar te maken en om tot een oplossing te komen. Indien overleg tussen de klager en de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen niet heeft geresulteerd in een oplossing van de klacht, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Indien de klager betreffende zijn klacht geen overleg wenst met de fysiotherapeut of in de praktijk van de fysiotherapeut voor hem werkzame personen tegen wie zijn klacht zich richt, kan hij zijn klacht rechtstreeks bij de klachtencommissie indienen.

Een klacht indienen bij de klachtencommissie
De klager dient de klacht bij voorkeur schriftelijk en ondertekend in onder vermelding van zijn naam (bij vertegenwoordiging tevens de naam van de cliënt/patiënt). De klager vermeldt:

  • De datum
  • Degene die wordt aangeklaagd
  • De feiten of de handeling waarover wordt geklaagd
  • Een omschrijving van hetgeen zich heeft voorgedaan
  • Zo nodig een toelichting op een of meer van bovengenoemde punten

In geval van vertegenwoordiging van de meerderjarige cliënt/patiënt vraagt klachtencommissie de vertegenwoordiger om een schriftelijke verklaring waaruit diens machtiging tot vertegenwoordiging blijkt.

Een klacht wordt ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie. De klager kan zich bij het indienen van een klacht door derden laten bijstaan. De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe geëigende (externe) instantie, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het regionaal Medisch Tuchtcollege, de burgerlijke rechter, de administratieve rechter of de strafrechter. De klachtencommissie behandelt geen schadeclaims en doet geen uitspraak over de (juridische) aansprakelijkheid. De klachtencommissie neemt dat gedeelte van de klacht in behandeling dat geen betrekking heeft op een schadeclaim.

Voor meer informatie omtrent de klachtenregeling kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris of deze website bezoeken.